Ateliér plošných výtvarných disciplín - KVV Ružomberok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Ateliér plošných výtvarných disciplín

       Praktické cvičenia realizované v tomto atelieri tvoria istú časť, v ktorej sa študent zoznamuje
s realitou formou študijných prác s figúrou, ale aj vytváraním autentických skíc, záznamov alebo fotografických záberov z prírody, krajiny. Práve krajinu pokladám za dôležitú súčasť „zberu“ inšpiračného a študijného materiálu. Študenti si vytvárajú potom akúsi banku inšpirácií (hlavne   od prvého ročníka). Tá tvorí podstatnú časť zdrojov aj pre prácu v ďalších ročníkoch.
       Tieto študijné a inšpiračné materiály, esenciálne výťažky, pozorovania, písomné záznamy slúžia ďalej ako základ pre oveľa vážnejší a dôležitejší proces tvorivých a didaktických postupov a posunov, ale aj k formácii myslenia a konania študentov bakalárskeho a magisterského štúdia.
       Za dôležité v príprave pokladám nájsť systém „otvárania zatvorených očí“, objavovať neobjavené alebo skryté významy, viacvrstevnosť obsahov, prácu so symbolmi a znakmi. Znamená to transformáciu reality prostredníctvom súčasných didaktických metód cez osobnú kreativitu do nových pohľadov na artefakt. Tu by som zdôraznil aj osobitý

Tu by som zdôraznil aj osobitý
a individuálny rozmer tvorivosti. Nezabúdame na presahy a prelínania médií, znamená to aj prácu
s literárnym textom a hudobným produktom. Súčasťou vzdelávacieho procesu je aj kontinuovanie s ľudovým
a kresťanským umením. Chápem to ako našu povinnosť, samozrejme v nových pohľadoch na tieto témy v súčasných technických
a formálnoobsahových postupoch.
V priebehu štúdia sa poslucháči oboznámia
s kompozíciou, jej výrazovými   
a kompozičnými prostriedkami a prakticky vyskúšajú základné techniky a prácu   
s materiálmi v oblasti kresby, maľby
a grafiky od bakalárskeho po magisterský stupeň štúdia. Prínosom je experiment v tvorbe a využívanie nových technických postupov a materiálov. Verím, že takto zorientovaní poslucháči, budú plne kvalifikovaní pre súčasné školstvo a stanú sa novými objaviteľmi v rozvoji výtvarnej kreativity.

 
 
Ukážky študentských prác
 
Pedagógovia | Štúdium | Projekty | Aktuality | Výročné správy | Fotogaléria | Medzinárodné vzťahy/Erazmus | Cetart | Hlavná mapa stránky
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky